авлига өгөх
ажил үйлийг хууль бусаар бүтээхийн тулд эд юм өгөх