БАЙРЛУУЛАЛТ

Байрлуулах үйлийн үр дүнг заасан нэр: үйлдвэрийн байрлуулалт (үйлдвэрийг зохистой байрлуулах