БАЙРЛУУЛАГЧ

Байранд(аа) суулгагч; байранд оруулж хуваарилагч.