ХАЙРСАН

Адуу мал, эд зүйл зэрэг тавьсан тамганы ор.