ХАЙРМАГ I

Хайрч болгосон идээний зүйл.

Ижил үг:

ХАЙРМАГ II

ХАЙРМАГ III