ХАДЛАХ

1. Хадтай болох;


2. Хадтай газраар явах.