ХАГДГАР

Хүн, амьтны нуруу нам, хүзүү богино байдал.