ХАГДЛАХ

1. Өвс жил өнжиж хагд болох;


2. Морь малаа хагданд тавих.