ХАГАСДАХ

Хүрэлцэхгүй байх, дутмаг байх; хагас нь дутах, хагасын учир тохиромжгүйдэх, хагасдах.