ХАГАРАМХАЙ

Амархан хагардаг, хагарахдаа хялбар; хагарамхай шил (амархан хагардаг шил).