хавхны хавирга
хавхны төмөр хүрээнд бэхэлсэн хоёр матмал төмөр