богино хавирга
өвчүүний дээд этгээдийн охор хавирга