факсын аппарат
агаарын долгионоор тархан, харилцах утаснаас өөр утсанд мэдээ материалыг шууд хэвлэн дамжуулах төхөөрөмж