ФАКС

Харилцах утаснаас тусгай төхөөрөмжийн тусламжтайгаар илгээх мэдээ, мэдээлэл: факсын аппарат (агаарын дэлгэрэнгүй...

факсын аппарат агаарын долгионоор тархан, харилцах утаснаас өөр утсанд мэдээ материалыг шууд хэвлэн дамжуулах төхөөрөмж