ФАКТ

Мэдээ, мэдээ баримт, хэрэг - Гэхдээ муугүйгээр сайн байдаггүй гэгчээр бага сага фактгүйгээр өнгөрсөнгүй. дэлгэрэнгүй...