ҮЛГЭРЛЭШГҮЙ

Үлгэрлэж боломгүй, зүйрлэшгүй, харьцуулшгүй.