ҮЛГЭН

үлгэн салган (а. Ухаан мэдрэл, тамир тэнхээ нь доройтсон байдал; б. Арай ядан, дөнгөн данган) - дэлгэрэнгүй...