ҮЛГЭРГҮЙ

1. Үлгэр байхгүй;


2. Хүмүүжилгүй, үлгэр дуурайл болж чадахгүй.