ҮЛГЭРЛЭХ II

Загвар болгох: үлгэрлэсэн зураг (загвар болгон гаргасан зураг).

Ижил үг:

ҮЛГЭРЛЭХ I