ҮЛБЭГ :

үлбэг үлбэг хийх (тамир тэнхээгүй, үлбэгэр биетэй хүн, амьтны хөдлөх).