ҮЛБЭГЭРДЭХ

Хэтэрхий үлбэгэр болох, үлбэгэр учир тохиромжгүйдэх.