ҮЛБЭН I

үлбэн үлбэн хийх (үлбэгэр юмны үргэлжлэн хөдлөх).

Ижил үг:

ҮЛБЭН II