ҮЛБЭН II

Хэлхэж чимэг болгон хэрэглэх өнгөтэй өнгөгүй өчүүхэн бөөрөнхий шил: үлбэн хэлхэж зүүх (бөөрөнхий шил дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ҮЛБЭН I