ҮЛБЭГЭРДҮҮ

Үлбэгэр байрын, үлбэгэр маягтай: үлбэгэрдүү хоол (амт муутай хоол), үлбэгэрдүү дэлгэрэнгүй... (үлбэгэр байрын хүүхэд).

үлбэгэрдүү хоол амт муутай хоол
үлбэгэрдүү хүүхэд үлбэгэр байрын хүүхэд