ҮЙСЛҮҮЛЭХ

1. Үйсээр бүрүүлэх, хулдуулах;


2. Хусны үйсийг хуулуулах.