ҮЙСЛЭХ

1. Үйсээр бүрэх, хулдах: нум үйслэх (нумыг үйсээр бүрэх), хутганы хуй үйслэх дэлгэрэнгүй...


2. Хусны үйсийг хуулах.

нум үйслэх нумыг үйсээр бүрэх
хутганы хуй үйслэх хутганы хуйг үйсээр бүрэх