ҮЙРЭМ

Үйрэх дөхсөн, хэврэг, эмзэг: үйрэм бялуу (амархан үйрдэг бялуу), үйрэм шороо дэлгэрэнгүй...

үйрэм бялуу амархан үйрдэг бялуу
үйрэм шороо хөвсгөр зөөлөн шороо
үйрэм зөөлөн хөвсгөр сэвсгэр, хэврэг зөөлөн