ҮЙЛЧЛҮҮЛЭХ

1. Ахас ихэс хүн өргөн тэтгүүлэх, асран сувилуулах;


2. Үйлчилгээ авах.