үзэг цаас нийлүүлэх
юм бичих, зохиол бүтээл туурвих