энгэрийн үзэг
байнга хэрэглэгдэх, энгэрт зүүх үзэг