үзлэг шалгалт
байгууллага, хувь хүмүүсийн ажил байдлыг шалгах нь