гаалийн үзлэг
хилээр нэвтрэх үед эд зүйлсэд хийх шалгалт