урьдчилан сэргийлэх үзлэг
урьдчилан сэргийлж үзэх нь