үгэнд үхэхээр сүхэнд үх
/ зүйр цэцэн үг /
үг дааж сур