үгээр үг хийх
а. Бусдын хэлснийг мушгих, шалтаг болгон өөнтөглөх; б. Тоглоом хийсэн ерийн үгийг өөнтөг санаж, үнэнд бодох