үгээр идэх
янз бүрийн хор маажсан үг хэлэх, элдэвлэн хэлэх