үг газар унагахгүй
үгэнд дуртай, амнаас гарсан үг нэг бүрийг сонсох