үг хөөх
а. Дам сонссон үгийн эзнийг олох гэж чармайх; б. Хэрэггүй үгийг нэхэх