үг хэл
а. Хэлсэн ярьсан зүйл; б. Хов жив; в. [шилжсэн] Хэрэг түвэг, хэл ам