үг дуугүй
ямар ч болзолгүй, юу ч хэлэлгүй, эсэргүүцэлгүй