үг аялгуу
хэлний үндсэн нэгж болон түүний хэлэхүйн ялгаа