ширүүн үг
а. Загнан зэмлэсэн үг; б. Шүүмжлэн өөлсөн үг