өмнөх үг
ном зохиолын эхэнд тухайн ном болон зохиогчийн тухай хэлсэн үг, оршил үг