үгээр дайрах
хүнийг муу үгээр басамжлан хэлэх, доромжлох