үгэндээ хүрэх
хэлсэн, амласандаа хүрэх, хэлсэн үгээ ажил болгох