үгэнд орох
хүний хэлсэн, сургасныг биелүүлэх, үг дуулах