үгэн дээрээ
санаа бодлоо нуух, хэлэх хийх нь зөрөх, өнгөн дээрээ за боловч үнэн санаа нь үгүй байх