үг цухуйлгах
учир явдлын үзүүрээс бага сага дурдах