үгээ олох
а. Оновчтой зөв үгээр ярих; б. Хэлэх үгтэй болох, шалтаг олох