үг хадгалах
а. Бусдын хэлснийг марталгүй явах; б. Хэлэх гэсэн үгээ тээж явах